Czy komornik może zająć wspólne konto małżonków za długi kredytowe?

18 sierpnia 2015

Długi kredytowe, w związku ze zwiększającą się liczbą kredytobiorców, stają się powszechnym problemem Polaków. Niestety, często się zdarza, że w długi popada jeden z małżonków, a drugi musi za nie odpowiadać. Kiedy komornik może zająć ich wspólne konto bankowe?

Według Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) egzekucja z rachunku wspólnego małżonków jest możliwa w przypadku, gdy małżonków łączy wspólnota majątkowej.

Komornik a klauzula wykonalności

Komornik może zająć konto bankowe tylko na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dokument ten określa treść i zakres świadczenia mogącego być przedmiotem egzekucji oraz osoby, na których rzecz i przeciwko którym można egzekucję prowadzić.

Zajęcie wspólnego konta bankowego małżonków jest prowadzone na podstawie przepisów KPC i odbywa się poprzez zablokowanie zgromadzonych na nim środków.

Zajęcie wspólnego rachunku

Na podstawie art. 8912 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego komornik posiadający tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi będącemu w związku małżeńskim może prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego małżonków. Małżonek dłużnika ma jednak prawo do obrony na drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, w przypadku gdy na wspólnym rachunku zgromadzono:

  • środki niewchodzące w skład majątku osobistego dłużnika,
  • środki niepochodzące z wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez dłużnika, dochody uzyskane przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, a także korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności.

Jeśli wierzyciel chce zająć wspólny rachunek bankowy, na którym znajdują się środki należące do wspólnego majątku małżonków, powinien posiadać także tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności wobec małżonka dłużnika. Klauzula wykonalności jest nadawana na wniosek wierzyciela przez sąd, po wskazaniu ustawowych przesłanek nadania tejże klauzuli.

Rozdzielność majątkowa

W przypadku, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, do rachunku wspólnego mają zastosowanie przepisy art. 8911 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, iż na podstawie tytułu wykonawczego można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. W takiej sytuacji egzekucja prowadzona jest z udziału dłużnika w rachunku wspólnym i zgodnie z umową do konta bankowego. Natomiast jeżeli umowa nie określa udziału współwłaścicieli w koncie bankowym, wtedy zakłada się, że udziały te są równe.