Co zamiast kredytu studenckiego?

14 października 2018

Studenckie życie, zwłaszcza w dużym mieście, nie jest ani proste, ani tanie. Wielogodzinne przebywanie w bibliotekach, nauka i zajęcia nie sprzyjają szukaniu pracy. Zawsze można jednak zdecydować się na kredyt studencki, ale takie wsparcie trzeba po kilku latach spłacić. Na jakie formy pomocy finansowej, poza kredytem, mogą liczyć studenci?

Studenci, którzy z różnych względów nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu studenckiego, a także nie posiadają innych źródeł utrzymania, mogą skorzystać z pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym prawo przewiduje następujące formy pomocy materialnej dla studentów:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • zapomogi.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący sie w trudnej sytuacji materialnej. Ten rodzaj wsparcia jest przyznawany przez uczelnię. Najważniejszym kryterium przy przyznawaniu stypendium socjalnego jest dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta. Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. W roku akademickim 2015/2016 rozpiętość progów wynosi od 668,2 zł od 1043,9 zł. Comiesięczne stypendium socjalne jest przyznawane na okres jednego semestru lub roku akademickiego. Wysokość wypłacanego studentom stypendium socjalnego ustalają uczelnie, jednak nie może być ono niższe niż 200 zł.

Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. Stypendium to może być przyznane przez uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego, a także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora jest przyznawane tym studentom, którzy za dany rok studiów uzyskali wysoką średnia ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Przy przyznawaniu tego rodzaju stypendium nie obowiązuje kryterium dochodowe. Wsparcie to jest przyznawane na okres semestru albo roku akademickiego.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

To stypendium jest przyznawane przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni. Wniosek ten musi być zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki uczelni lub przez senat uczelni. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane jest jednorazowo.

Na co jeszcze mogą liczyć studenci?

Wśród innych form pomocy dla studenta znajdziemy:

  • zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,
  • wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni,
  • stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • stypendia przyznawane przez podmioty prywatne.